תקנון ותנאי שימוש באתר

כללי

 • ברוך הבא לאתר il.co.uniborn.www (להלן "- האתר"), האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי חנות וירטואלית, המציעה ללקוחות מידע ומכירת מוצרים שונים לתינוקות (להלן – "המוצרים" או "השירותים" לפי העניין).
 • הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה וכל העושה שימוש באתר לרבות גולש ו/או רוכש ו/או נרשם (להלן: "המשתמש") נדרש לקרוא תקנון זה בעיון.
 • כתובת אתר האינטרנט של https://www.uniborn.co.il ,ברשת האינטרנט, האתר הוא השימוש באתר וקבלת השירותים המוצעים בו על ידי בעלי החנות הוירטואלית "תינוק של אהבה – יוניבורן" ע.מ. 558336848) להלן: "החנות") הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן – התקנון )
 • תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר, לרבות לקוחות, גולשים, רוכשים, משתתפים בפעילות (להלן – המשתמש/המשתמשים), ומהווה הסכם בין המשתמש לבין החנות. כל משתמש באתר ובשירותים מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו.
 • החנות רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לתקנון ולכל שינוי בתקנון כאמור לעיל. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החנות .
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות.
 • התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, בין שהינם תחת ניהולה של החנות ובין אם לאו, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
 • החנות רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.
 • כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

שירותים וקבלת מידע – תנאים לשימוש באתר

 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת ובכלל זה אין להעתיק תכנים ואו תמונות ללא אישור החנות מראש .
 • כל אדם מעל גיל 18 בגיר וכשיר מבחינה משפטית, ש ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של משתמש לקבלת שירותים מותנית בתנאים הבאים:
 1. חברת האשראי נתנה אישור לביצוע העסקה .
 2. המוצרים המוזמנים קיימים במלאי החנות .
 3. כתובת אספקת המוצרים נמצאת בתחום החלוקה שנקבע על ידי החנות .
 • התמונות המצולמות באתר משמשות להמחשה בלבד במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום . התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החנות .
 • רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי החנות .
 • החנות משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר שאזל תינתן אפשרות למשתמש לבחור בין קבלת מוצר חלופי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

הרישום לאתר

 • במסגרת השירותים שמציעה החנות למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (כדוגמת שם, מספר תעודת זהות ,טלפון נייח / נייד ,כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני), פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים)
 • השדות אותן חובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן – ההרשמה). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החנות רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו .
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שהמידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החנות
 • הרישום באתר באמצעות סימון "הסכמה לקבלת דיוורי מבצעים והטבות מהאתר הם הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת
 • חומר פרסומי ושיווקי מהחנות או מגורמים אחרים אשר יעניקו לחנות שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.
 • משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחנות בכל עת, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החנות וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של החנות, באמצעות טופס צור קשר form/il.co.uniborn.www://http
 • המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 

הגבלת אחריות

 • החנות שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 • בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י המשתמש .
 • החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החנות. החנות תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחנות /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע רכישה ותשלום בגין המוצרים

 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 • התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החנות יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 • סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלת הקניות" כשסכום זה כולל את כל הפריטים וכן הוצאות משלוח.

ביטול פעולת רכישה ללא חיוב

 • כל משתמש אשר הגיש הצעה לרכישת מוצרים ומעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו לחנות באמצעות שירות הלקוחות בחנות.

ביטול עסקה

 • המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981) להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.
 • ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או חשבונית מס, לפי המאוחר ביניהם.
 • הודעת ביטול ניתן למסור באמצעות בפניה אל מחלקת שירות הלקוחות של החנות בדוא"ל
 • החזרת המוצרים לידי החנות תבוצע על ידי שליחת הפריט אל משרד החנות בכתובת רח' ורדיה 33 חיפה באמצעות דואר /ואו שליח ו/או בכל דרך אחרת בתיאום עם נציגי החנות בטל' 0544343727.

החזר כספי

 • בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים והודעת הביטול, המאוחר מבניהם, למעט דמי ביטול בשיעור של %5 או 100 ,₪ לפי הנמוך ביניהם.
 • החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת מוצר אחד מבין כמה שנרכשו) יוחזר אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש בגין המוצר המוחזר בהתאם לתנאים לעיל .
 • בכל מקרה, החנות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (למעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).

ביטול העסקה על ידי החנות

החנות תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 1. במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר
 2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 3. אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
 4. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי שילב בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

 • החנות ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים וחוקיים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) .
 • מובהר כי על מנת להגן על סודיות המידע פועלת החנות באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (Layer Socket Secure- SSL ( המשמש להצפנת נתונים מרגע הקלדתם על ידי הלקוח ועד להעברתם למערכת האתר . ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החנות מאחר והחנות נעזרת בחברה חיצונית פלאקארד PCI לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החנות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי שילב ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החנות. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודות פרטי ו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטי ויוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החנות ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.

בעלות ושמירה על זכויות

 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החנות וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. משתמש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 • החנות תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החנות רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 • כל מחלוקת שהיא בין משתמש לבין החנות בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט המוסמכים לפי העניין בעיר חיפה